• Aukcje:
 • Zapytania ofertowe:
REGULAMIN

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Metal-Fach sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki organizacji, udziału i przeprowadzania elektronicznej aukcji internetowego systemu aukcyjnego.

§ 1 - Uczestnicy aukcji i postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa obsługująca system aukcji zwana jest dalej Portalem
 2. Uczestnik aukcji - to podmiot, który dokonał ważnej rejestracji na Portalu (Użytkownik) i bierze udział w aukcjach przy użyciu Portalu.
 3. Metal-Fach sp. z o.o. umieszczający aukcję w systemie zwany jest dalej Wystawcą.
 4. Uczestnik aukcji składający oferty w aukcjach umieszczonych w systemie zwany jest dalej Oferentem.
 5. Ogłoszenie Wystawcy, do którego Oferenci zgłaszają oferty zwane jest dalej Aukcją. W razie wątpliwości, aukcja stanowi zaproszenie do składania ofert przez Oferentów.
 6. Na stronie aukcji umieszczone są:
  a) regulamin Aukcji,
  b) wejście do systemu Aukcji,
  c) aukcje.
 7. Administrator czuwa nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Aukcji, rozpatruje wnioski Uczestników.
 8. Decyzje Administratora w sprawach wskazanych w niniejszym Regulaminie są ostateczne.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

§ 2 - Cel i przedmiot Aukcji

 1. Celem Aukcji jest doprowadzenie do realizacji przez Wystawcę zamówień dokonanych przez Oferenta – poprzez zawarcie umowy pomiędzy Wystawcą a Oferentem.
 2. Przedmiotem Aukcji jest wybór najkorzystniejszej dostępnej oferty cenowej (podanej w cenie netto), spełniającej określone w danej Aukcji warunki.

§ 3 - Rejestracja i warunki udziału w aukcji 

 1. Udział w Aukcji w charakterze Oferenta może wziąć osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 2. W celu wzięcia udziału w Aukcji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Portalu, co zarazem stanowi złożenie wniosku rejestracyjnego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie wiadomości rejestracyjnej przesłanej drogą elektroniczną przez przyszłego Oferenta.
 4. Akceptacja Regulaminu następuje w procesie rejestracji poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego.
 5. Administrator nie sprawdza wprowadzonych danych pod względem autentyczności oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych danych przez Oferenta.
 6. Oferent składając wniosek o rejestrację potwierdza, że podane dane są prawdziwe.
 7. W czasie Aukcji Oferent może się posługiwać wyłącznie swoim loginem i hasłem przydzielonym w wyniku procesu rejestracji na Portalu.
 8. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Aukcji Oferenta, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie § 3 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu. Wykluczenie może nastąpić bez uprzedniego wezwania Oferenta do zaniechania naruszeń. Wykluczenie jest skuteczne z chwilą dokonania zmiany w systemie Aukcji przez Administratora.  

§ 4 - Przebieg Aukcji

 1. Aukcja ogłaszana jest przez Wystawcę.
 2. Termin realizacji Aukcji będzie określony przez Wystawcę w treści Aukcji.
 3. Oferent jest prawnie związany swoją ofertą z chwilą jej wysłania posługując się loginem i hasłem.
 4. W czasie trwania danej Aukcji publikowana jest lista dotychczasowych ofert wraz z ofertą najkorzystniejszą dla Wystawcy pod względem cenowym (ofertą najwyższej ceny za wystawianą rzecz). Każdorazowo Oferent z najkorzystniejszą aktualnie ceną otrzymuje drogą e-mailową powiadomienie o pojawieniu się korzystniejszej oferty (postąpieniu).
 5. Oferent ma obowiązek przy składaniu swojej oferty podać cenę nabycia netto. Wypełnione i przesłane zapytanie ofertowe stanowi złożenie oferty.
 6. Każdy Oferent biorący udział w Aukcji może dokonać kolejnego zgłoszenia oferty dla danej Aukcji pod warunkiem, że podana przez niego w nowej ofercie cena jest wyższa od aktualnie najniższej ceny ofertowej.
 7. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zamknięcia w każdym czasie Aukcji, która narusza którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu bądź Kodeksu Cywilnego. Zamknięcie może nastąpić bez uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń. Zamknięcie jest skuteczne z chwilą dokonania zmiany w systemie Aukcji przez Administratora. Zamknięcie Aukcji powoduje, że wcześniejsze oferty złożone przez Oferentów stają się bezskuteczne, na co niniejszym uczestnicy Aukcji wyrażają bezwarunkowo i blankietowo zgodę.  

§ 5 - Zakończenie Aukcji

 1. Zakończenie Aukcji oznacza zablokowanie możliwości składania ofert oraz automatyczne wysłanie wiadomości e-mail z informacją o zakończeniu Aukcji do jej Uczestników (chwila przybicia).
 2. Zakończenie Aukcji następuje wraz z upływem czasu, który przeznaczono dla danej Aukcji.
 3. Zakończenie Aukcji przed czasem może również nastąpić decyzją Wystawcy:
  a)bez odwołania ofert, gdy wygrywająca oferta satysfakcjonuje Wystawcę i najlepsza oferta wygrywa aukcję,
  b) z pozbawieniem skuteczności wszystkich ofert, gdy Wystawca rezygnuje ze sprzedaży rzeczy. Żaden z Oferentów nie wygrywa aukcji i nie uzyskuje przybicia. Zakończenie Aukcji przed czasem w ten sposób powoduje, że wcześniejsze oferty złożone przez Oferentów stają się bezskuteczne, na co niniejszym uczestnicy Aukcji wyrażają bezwarunkowo i blankietowo zgodę
 4. Decyzja Wystawcy o zakończeniu Aukcji przed czasem jest ostateczna i skuteczna z chwilą dokonania odpowiedniej zmiany w systemie Aukcji. Oferenci niniejszym wyrażają zgodę na sposoby Aukcji określone w niniejszym Regulaminie i zrzekają się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym zakończeniem Aukcji przed czasem przez Wystawcę.
 5. Zwycięzcą w Aukcji jest ten Oferent , który zgłosił najkorzystniejszą ofertę (najwyższą kwotę netto) w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Wystawcę, a Aukcja zakończyła się w trybie § 5 ust. 2 i ust. 3 pkt a) niniejszego Regulaminu.
 6. Zakończenie Aukcji, w której wyznaczony jest wygrywający Oferent, nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towarów określonych w warunkach Aukcji pomiędzy Wystawcą a Oferentem. Mimo zakończenia Aukcji – Wystawca nie jest zobowiązany do zawarcia z Oferentem umowy sprzedaży.

§ 6 - Postanowienia końcowe 

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy Aukcji zostaną powiadomieni.
 2. Każdorazowe logowanie do systemu równoznaczne jest z akceptacją aktualnego Regulaminu Portalu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Uczestnika Aukcji loginu i hasła osobom trzecim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy.
 5. Metal-Fach sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Aukcji.
 6. Metal-Fach sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do usunięcia Aukcji z Portalu. W przypadku usunięcia Aukcji z portalu, wszelkie czynności Uczestników Aukcji poczytuje się za nieskuteczne. Decyzja Metal-Fach sp. z o.o.  w tym względzie jest ostateczna i skuteczna z chwilą wprowadzenia zmiany do systemu.
 7. Wszelkie spory prawne wynikłe w związku z Portalem, których stroną miałby być Metal-Fach sp. z o.o.  rozpoznawane będą Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Metal-Fach sp. z o.o.
METAL-FACH sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Paweł Januszkiewicz 2013